Zpět
Máme vést elektronickou nebo papírovou evidenci?

Uvádíme citaci ze Seznamu dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2005/2006 (dle § 28 odst. 1 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - č.j. 27 101/2005-2/1):

Textová část dokumentace musí být v souladu s ustanoveními odst. 1 § 28 zákona č. 561/2004 Sb., a příslušnou vyhláškou podle druhu školy.
Uvedené vzory tiskopisů dokumentace škol a školských zařízení (kromě tiskopisů uvedených ve vyhl. 223/2005 Sb.) jsou pouze doporučené. Školy si mohou vytvořit vlastní vzory tiskopisů s tím, že musí obsahovat údaje podle § 28 školského zákona.

Vedení dokumentace je možné:
na předtištěném formuláři
elektronicky s tím, že archivování musí být v listinné podobě, protože dokumentaci se skartačním znakem A (např. třídní výkazy, katalogové listy, protokoly o zkouškách) nelze podle zákona o archivnictví předat do státního archivu v jiné podobě než listinné. Rovněž se to týká dokumentace, která se opatřuje podpisy ředitele a vyučujících a razítkem školy (např. třídní knihy).